lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 02.09.2019r.

 

                                                                              

DOTYCZY: zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

 

 

Do Zamawiającego skierowano zapytana, zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, że roboty będą prowadzone w terminach podanych wg harmonogramu i w tych terminach należy wycenić i zapewnić nadzór inwestorski?

Odpowiedź: Zamawiający planuje, że roboty budowlane będą prowadzone w terminach podanych wg harmonogramu i zgodnie z nim należy przygotować ofertę na nadzór. Jednak Zamawiający nie może potwierdzić, że nie będzie zmian w harmonogramie z uwagi na charakter wykonywania robót kanalizacyjnych (np. nie przewidziane kolizje, opóźnienia wykonawcy itd.).

 

Pytanie 2: W sprawie warunków udziału w postępowaniu, proszę o zmianę zapisu w pkt. 3 na: "Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej lub tłocznej o długości minimum 500 m.

Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków łącznie tj. pełnienie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub  kierownika budowy/robót na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej lub tłocznej o długości minimum 500 m."

Zapis taki zwiększy konkurencyjność postępowania przy zachowaniu odpowiednich dla skali zadania wymogów wiedzy i doświadczenia. Ponadto wymóg 500 m kanalizacji podciśnieniowej gdy w 6 zadaniach jest do zrealizowania około 350 m kanalizacji podciśnieniowej (a znakomita większość to przyłącza oraz kanalizacja grawitacyjna i tłoczna) może być podstawą zarzutu ograniczania konkurencyjności postępowania i naliczenia korekty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 3 na:

„Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 700 m oraz na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 350 m.

Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków łącznie tj. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 700 m oraz kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 350 m.

 

W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia warunków.

 

Pytanie 3: Czy dla wymogu "Dokumenty poświadczające posiadanie od co najmniej 3 lat uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych" wystarczy dostarczenie kopii  decyzji o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych z datą ich wydania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wystarczy dostarczyć kopię decyzji o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych z datą ich wydania. 

 

Pytanie 4: Proszę o zmianę zapisu umowy w par. 3, ust. 4, pkt. 4, ppkt.a na:

"a) Co najmniej dwa razy w tygodniu  (w dni robocze) wizytowanie budowy/ów oraz uczestniczenie w minimum jeden raz na dwa tygodnie w radach budowy."

Zmiana ta spowoduje znaczne obniżenie kosztów nadzoru a nie będzie miała wpływu na jakość nadzoru co jest niewątpliwą korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga zapewnienia pomieszczenia biurowego Nadzór Inwestorski na czas nadzoru? Jeśli tak to jakie są wymogi dla takiego pomieszczenia? Jeśli nie to czy Wykonawca będzie mógł korzystać z pomieszczeń Zamawiającego lub wykonawców robót?

Odpowiedź: Informujemy, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia pomieszczenia biurowego na czas nadzoru. Inspektor nadzoru ma do dyspozycji salę konferencyjną w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego