lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 22.06.2021r.
 

ZP.271.3.2021                                                                                                                                                         

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na robotę budowlaną  realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”.

 

Działając na podstawie art. 253 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 24.10.2019 roku, poz. 2019) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym  przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  wybrano ofertę złożoną przez:


Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile

ul. Plac Stanisława Staszica 9

64-920 Piła

z ceną  2 278 595,81 zł.

słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 81/100

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zwiększył środki przeznaczone na realizację  zamówienia  do ceny oferty najkorzystniejszej.
Do postępowania złożono 1 ofertę przetargową.

Oferta Nr 1

Exalo Drilling Spółka Akcyjna  ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64 - 920 Piła
adres do korespondencji:

Exalo Drilling S. A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra 

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100        

3. Na podstawie art. 253 ust.1 pkt 2 PZP 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie odrzucono oferty  żadnego Wykonawcy.


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego