lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

NA ZADANIE PN.  

„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II"

i

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” w którego skład wchodzą następujące inwestycje:

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska, Tarnowska w m. Napachanie –uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odcinkami kanalizacji grawitacyjnej dla części miejscowości Napachanie w gminie Rokietnica.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie:

- 33 wytyki PVC 160 mm o łącznej długości 117,00 m

- sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1 514,00 m tj.:

 • PE 90 mm: 131,00 m
 • PE 110 mm: 275,00 m
 • PE 160 mm: 363,00 m
 • PE 225 mm: 455,00 m
 • PVC 160 mm: 290,00 m

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 312 830,23 zł. netto

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie

 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie na osiedlu Europejskim w Kiekrzu rejon ulic Grecka, Portugalska, Holenderska, i Włoska.

Poniżej przedstawimy szczegóły dot. rurociągów:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości 660,00 m Montaż sieci
 2. kanalizacja tłoczna PE 110 mm o długości 479,00 m
 3. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 231,00 m
 4. przejścia metodą bezwykopową długość 24,00 m
 5. 1 kpl. przepompowni ścieków

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 123 400,94 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna

 

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Błękitnej i Słonecznej w miejscowości Kiekrz. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej włączona zostanie do istniejącej sieci podciśnieniowej w ulicy Słonecznej wykonanej z PE o średnicy 160 mm.

Poniżej przedstawimy szczegóły dot. rurociągów:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 157,00 m
 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 45,00 m
 3. sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE 110 i 90 mm o długości 354,00 m
 4. 3 kpl. studni zaworowych

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 358 826,01 zł. netto

 

 1. Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna-Szkolna-Trakt Napoleoński

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Leśnej oraz budowa/przebudowa rurociągów tłocznych w ul. Szkolnej i Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica.

Parametry sieci:

 1. Rurociągi tłoczne: Długości projektowanych rurociągów tłocznych:

- PE o średnicy 90 mm długość: 221,00 m

       - PE o średnicy 110 mm długość: 604,00 m

       B)    Rurociąg grawitacyjny: Długości projektowanego rurociągu:

       - PVC 200 o średnicy 200 mm długość: 2,00 m

-Przebudowa (demontaż istniejącej i montaż nowej) łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 422 441,23 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowino – uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami dla części miejscowości Mrowino w gminie Rokietnica.

Długości rurociągów:

- PVC o średnicy 160 mm: 307,00 m wytyki (48 sztuk)

- PVC o średnicy 160 mm: 101,00 m sieci

- PVC o średnicy 200 mm: 1130,00 m sieci

Łączna długość rurociągów wyniesie: 1 538,00 m

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 937 836,83 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cerekwica wzdłuż drogi wojewódzkiej – uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla części miejscowości Cerekwica w gminie Rokietnica.

Długości rurociągów:

- rurociąg tłoczny PE 110 mm wynosi: 195,00 m.

- 15 sztuk wytyków PVC 160 mm o długości 38,00 m

- rurociągi grawitacyjne PVC 200 mm o długości 422,00 m.

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 500 604,94 zł. netto

 

Łączna wartość szacunkowa na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” wynosi 4 655 940,10 zł netto.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Zadania 2, 3, 4: Planowany termin realizacji: III kw. 2019 – II kw. 2020 r. (przetarg numer 1)
 2. Zadania 1, 5, 6: Planowany termin realizacji – I kw. 2020 – IV kw. 2020 r. (przetarg numer 2)

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
  z o.o. w Bytkowie drogą:
 1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
 2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
 3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZOWY INWESTORSKI NA ZADANIE PN. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty poświadczające posiadanie od co najmniej 3 lat uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 500 m.

Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków łącznie tj. pełnienie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 500 m.

4. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa dnia 09.09.2019 roku, godz. 10.00.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Monika Chołody

tel. 695-001-599

e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

 

 1. WYBÓR OFERTY:

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 1. UMOWA:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

 

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI:

21 dni od daty dostarczenia faktury

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Formularz ofertowy do pobrania

Wzór umowy do pobrania

Harmonogram do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego