lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG III UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
     BYTKOWO, 16.09.2020 R.        
 
 
 Ogłoszenie nr 510178233-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.: Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580817-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63080898700000, ul. Bytkowo, ul. Topolowa  6, 62-090  Rokietnica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 814 57 43, e-mail info@puk.com.pl, faks 61 814 58 38.
Adres strony internetowej (url): www.puk.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG III
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 i 20 01 39 w szacunkowej ilości około 170 Mg w okresie obowiązywania umowy, zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rokietnica. 2. Odpady z tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w §4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); tj.: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików i butelek, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, puszki po konserwach, aluminiowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, dostarczonych przez podmiot wskazany przez Zamawiającego w sposób ciągły i nieprzerwany, w godzinach pracy Wykonawcy. 4. Proces realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zagospodarowanie dostarczonych przez Zamawiającego tworzyw sztucznych. Odpady podlegające zagospodarowaniu winny zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji w rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach, którą dysponuje Wykonawca, dalej zwana „Instalacją”; b) realizację obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych przez Wykonawcę. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Tworzywa sztuczne, kod odpadu: 15 01 02 i 20 01 39 w ilości szacunkowej 170 Mg do dnia 31.12.2020r. Przedstawiona wartość wskazuje jedynie szacunkową ilość odpadów. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów od zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż podane dane mają charakter szacunkowy, a ich ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Niezrealizowanie zamówienie w całości przez Zamawiającego, w przypadku zagospodarowania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej nie może być podstawą do rozliczeń finansowych Wykonawcy, żądania wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania. 6. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodem odpadów, należy przez to rozumieć kod zawarty w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) 7. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R) lub unieszkodliwienia (D) oraz uzyskanie minimum 95% odzysku/recyklingu przekazanych odpadów potwierdzone dokumentami DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami; b) postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami; c) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych posiadających moce przerobowe pozwalające na zagospodarowanie ilości odpadów objętych niniejszym zamówieniem. 8. Zagospodarowania odpadów zbieranych w instalacjach odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.). 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami właściwych przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, przepisów prawa miejscowego, a w szczególności: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy; b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy; c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90510000-5, 90533000-2, 90511000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.   
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do pobrania
 
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Michał Wieland                 
 
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego