lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 28.07.2020r.

 

ZP.271.6.2020

                                                            

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej PZP – informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1: ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

 

Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia 27 lipca 2020r. do godziny 9:00 na konto bankowe Zamawiającego nie wpłynęło wymagane wadium w kwocie 5 000,00 zł.  

 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że  prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.


Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                                                              

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

 

Sprawę prowadzi: Monika Chołody, tel. 695-001-599

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego