lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica Do odtworzenia na wiosnę 2018 roku pozostał stan nawierzchni w ul. Kokoszczyńskiej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica” niemal ukończone. Do odtworzenia na wiosnę 2018 roku pozostał stan nawierzchni w ul. Kokoszczyńskiej.

 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia do tej pory zostały wykonane i odebrane następujące zadania inwestycyjne:

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Południowej, Mrowino.

 

Realizacja zadania miała na celu umożliwienie odbioru ścieków z nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż odcinka ulicy Poznańskiej oraz odcinka ulicy Południowej w miejscowości Mrowino. Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej to kanalizacja grawitacyjna. Jego łączna długość to ok. 500 m. Sieć została włączona do studni zlokalizowanej w ulicy Południowej/Kwiatowej, wykonanej w ramach poprzednich zadań. Dalej ścieki istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni trafiają do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo.

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiej, Polnej, Błotnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tarnowskiej oraz w przyległych do niej ulicach Polnej oraz Błotnej w miejscowości Mrowino. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wyniosła niemal 3 km. Powstały dwie przepompownie ścieków zlokalizowane przy ulicy Tarnowskiej, skąd ścieki przepompowywane są do odcinka sieci kanalizacji sanitarnej również w ulicy Tarnowskiej, wybudowanego w ramach inwestycji prowadzonej w latach 2014-2015. Następnie ścieki poprzez przepompownię zlokalizowaną w miejscowości Mrowino, ul. Ogrodowa trafiają do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Parametry techniczne projektowanej sieci w przyszłości pozwolą na włączenie się kolejnych budynków, stale powstających przy wymienionych ulicach.

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszczyńskiej i Złoty Łan, Mrowino.

 

Realizacja zadania pozwoliła na skanalizowanie ulicy Kokoszczyńskiej oraz przyległej do niej ulicy Złoty Łan. Parametry techniczne sieci zapewniają możliwość włączenia się do niej kolejnych projektowanych budynków zlokalizowanych przy ulicy Kokoszczyńskiej, a także włączenie do niej w przyszłości kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przybroda. W ramach inwestycji wykonano rurociągi grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne o łącznej długość ok. 2,5 km. Ścieki są spławiane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni.

 

  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Szkolnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mrowinie, w ulicach Dworcowej oraz Szkolnej, mająca na celu wyłączenie z eksploatacji istniejącej już w tym obszarze sieci kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centralnej części miejscowości Mrowino, a także projektów zakładających grawitacyjny odbiór ścieków z pozostałej części wsi, pozostawienie układu podciśnieniowego w ulicy Dworcowej było nieuzasadnione ekonomicznie, stąd decyzja o przebudowie sieci. Wykonany w ramach zadania rurociąg grawitacyjny włączony został do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Szkolnej w Mrowinie. Następnie ściek jest spławiany do pompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Mrowinie, skąd jest tłoczony na oczyszczalnię ścieków w Bytkowie. Łączna długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 200 m.

 

  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, Mrowino.

 

Celem zadania było wybudowanie nowej sieci wodociągową w ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie wraz z przełączeniem 35 posesji. Długość wybudowanej w ulicy Kokoszczyńskiej sieci to łącznie  ok. 1,5 km. Do powstałej sieci wodociągowej wpięte zostały istniejące i projektowane rurociągi boczne.

 

Wykonawcą zadania, wybranym w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma FUR-BUD z Żerkowa. Całkowity koszt inwestycji to 2 860 000, 00 zł brutto.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego