lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 14.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Pytanie nr 1:

Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 3 ust. 2 z:

„2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 3 dni od dnia przekazania placu budowy”

na:

„2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 3 dni robocze od dnia przekazania placu budowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy § 3 ust. 2 na:

„2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 3 dni robocze od dnia przekazania placu budowy”.

 

Pytanie nr 2:

Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż złożenie polecenia przelewu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne i nie ma związku z datą obciążenia jego rachunku bankowego, a obie daty mogą być znacząco rozbieżne, wnosimy o zmianę § 6 ust. 14 z:

„14. Zapłata faktur nastąpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do którego bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile jest on ujawniony na tzw. „Białej liście podatników”

na:

„14. Zapłata faktur nastąpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do którego bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile jest on ujawniony na tzw. „Białej liście podatników”.

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis umowy § 6 ust. 14 na:

„14. Zapłata faktur nastąpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do którego bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile jest on ujawniony na tzw. „Białej liście podatników”

 

Pytanie nr 3:

Dotyczy projektu umowy:

Obecna konstrukcja zapisu § 8 ust. 5 może sugerować, że w sytuacji, gdy Zamawiający skorzysta
z części zabezpieczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do jego uzupełnienia, do kwoty określonej w § 8 ust. 1. Zauważyć należy, iż procent zabezpieczenia został ściśle określony
w § 8 ust. 1 umowy, a każdorazowe uzupełnienie kwoty zabezpieczenia prowadziłoby
do podwyższenia tego procentu w stosunku do kwoty kontraktu. Założyć należy, iż Zamawiający ustalając zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia umownego taką właśnie kwotę uznał
za wystarczającą do pokrycia ewentualnych szkód i roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Zapis nakazujący uzupełnienie zabezpieczenia nie znajduje oparcia w przepisach prawa oraz pozostaje w sprzeczności z instytucją zabezpieczenia. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust 5 z:

„5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 1-4 odpowiednio przez cały okres wykonywania umowy i obowiązywania rękojmi.
W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia”

na:

„5. W przypadku konieczności przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy § 8 ust 5 na:

„5. W przypadku konieczności przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia”.

 

Pytanie nr 4:

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

  1. dopisanie do § 9 ustępu o brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1”

 

  1. zmianę § 9 ust. 3 z:

„3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”

na:

3.. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 umowy w sposób zaproponowany w pytaniu. W ocenie Zamawiającego brak jest naruszenia równości stron. Należy wskazać, że po stronie Zamawiającego jedynym świadczeniem umownym jest zapłata ceny, która jest dla potencjalnego Wykonawcy pewna, a zabezpieczeniem jej wypłaty jest choćby fakt, iż jest to spółka komunalna ze 100% udziałem Gminy. Z kolei na Wykonawcy ciąży całkowicie odmienne i złożone zobowiązanie, polegające na wykonaniu określonych robót budowlanych i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt. Zatem w ocenie Zamawiającego jedynie po stronie Wykonawcy może dojść do ewentualnych zaniechań skutkujących koniecznością odstąpienia od umowy, a kara umowna ma być elementem zabezpieczającym Zamawiającego przed doprowadzeniem przez Wykonawcę do sytuacji uzasadniającej odstąpienie. 

Pytanie nr 5:

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on ponosić odpowiedzialność finansową tylko w sytuacji, gdy wyłącznie ze swojej winy nie usunął ewentualnych wad i usterek lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków wynikających z gwarancji. W związku z powyższym oraz w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:

  1. zmianę § 10 ust. 9 z:

„9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 6, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad
i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”

na:

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę z jego winy wszystkich wad, usterek
i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 6, Zamawiający
– niezależnie od innych środków przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”;

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy § 10 ust. 9 na:

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę z jego winy wszystkich wad, usterek
i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 6, Zamawiający
– niezależnie od innych środków przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”;

 

  1. zmianę § 11 ust. 7 z:

„7. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 6 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”

na:

„7. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 6 z winy Wykonawcy Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy § 10 ust. 9 na:

„7. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 6 z winy Wykonawcy Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego