lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj ZMIANA SWZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zmiana

specyfikacja warunków zamówienia

DOTYCZY:

 roboty budowlanej realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

 

„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Bytkowie”

Nr postępowania: ZP.271.3.2021

 

zAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. bYTKOWO

INFORMUJE, ŻE SWZ ZMIENIONO W:

 

PKT. 9: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZED ZMIANĄ:

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał  w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.  Wykaz robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

 

PO ZMIANIE:

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie co najmniej jednego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, którym był wyposażony w rampę rozładunkową. Wykaz robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

 

PRZED ZMIANĄ:

X. Podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia i dokumenty, jakie  Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

- Wykazu robót:

a) BUDOWLANYCH: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał  w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.

PO ZMIANIE:

X. Podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia i dokumenty, jakie  Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

- Wykazu robót:

a) BUDOWLANYCH: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał  w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie co najmniej jednego Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.

 

PKT. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.06.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

  1.       Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.06.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

 

PKT. XVII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

PRZED ZMIANĄ:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 25.05.2021 r. do godziny 07:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 07:15 

 

PO ZMIANIE:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 28.05.2021 r. do godziny 07:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 28.05.2021 r. o godzinie 07:15 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANIE do pobrania

 

 

                                                                                                            

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego