lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 20.05.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 21.05.2021r.

 

Dnia 20.05.2021r. do Zamawiającego przesłano pytanie do zadania: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

 

Zamieszczamy treść pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącej roboty budowlanej realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” w pkt.VIII, ppkt. 4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.

Prosimy o zmianę pkt.VIII, ppkt. 4.1 na:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane kubaturowe o wartości minimum 4 mln zł.

Zastosowany przez Zamawiającego zapis: „2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową” ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu firmom, które posiadają doświadczenie w budownictwie, dzięki czemu też są zdolne do wykonania zadania będącego przedmiotem ogłoszonego przetargu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SWZ w zakresie pkt. VIII, ppkt. 4.1.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego