lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PRZETARG II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 562498-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.: Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63080898700000, ul. Bytkowo, ul. Topolowa  6 , 62-090  Rokietnica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 814 57 43, e-mail info@puk.com.pl, faks 61 814 58 38.
Adres strony internetowej (URL): www.puk.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.puk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Numer referencyjny: ZP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Materiały do sieci wodociągowych A) Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe i obudowy teleskopowe: Zasuwa DN 80 Zasuwa DN 100 Zasuwa DN 150 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 1,3-1,8 B) Hydranty podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów Hydrant podziemny DN 80 Rd=1250 H1=1000 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1500 H1=1250 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1000 H1=750 Hydrant nadziemny nierdzewny DN 80 Rd=1500 L w granicach od 2100 do 2150 Hydrant nadziemny DN 80 Rd=1250 L w granicach od 1850 do 1900 Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1250, Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1500, Osłona odwadniania hudrantu DN 80 C) Nawiertki do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 90/32 NawiertkaNWZ do rur PE i PVC DN 110/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 160/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 200/32 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=0,9-1,3 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=1,3-1,8 D) Skrzynki do zasuw, hydrantów i pokrywy do skrzynek Skrzynka uliczna do wody z płytą podkładową Skrzynka uliczna do przyłączy z płytą podkładową Skrzynka uliczna do hydrantów z płytą podkładową Pokrywa do skrzynki ulicznej do wody Pokrywa do skrzynki ulicznej do przyłączy Pokrywa do skrzynki ulicznej do hydrantu E) Łączniki rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 160 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 160 na rurę PE i PVC F) Kształtki żeliwne Kształtka FF Dn 80 – L 500 Kształtka FF Dn 80 – L 800 Kształtka FF Dn 80 - L 1000 Kształtka FF Dn 100 - L 500 Kształtka FF Dn 100 - L 800 Kształtka FF Dn 100 - L 1000 Kształtka FF Dn 150 - L 500 Kształtka FF Dn 150 - L 800 Kształtka FF Dn 150 - L 1000 Trójnik kołnierzowy 80/80 Trójnik kołnierzowy 100/80 Trójnik kołnierzowy 100/100 Trójnik kołnierzowy 150/80 Trójnik kołnierzowy 150/100 Trójnik kołnierzowy 150/150 Kolano stopowe N DN 80 Uszczelka płaska DN 80 Uszczelka płaska DN 100 Uszczelka płaska DN 150 Uszczelka płaska DN 200 G) Wodociąg ciśnieniowy PVC i PE Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 110x4,2 Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 160x6,2 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 110 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 160 Rura PE do wody PN 10 DN 32 odcinek 100 m Rura PE do wody PN 10 DN 50 odcinek 25 m Rura PE do wody PN 10 DN 90 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 110 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 160 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 200 odcinek 6 m CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Materiały do sieci kanalizacyjnej A) Kanalizacja zewnętrzna PVC Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x2000 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 110 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 160 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 200 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 315 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x22 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x88 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN* 160x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x87 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x87 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 160/110 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 200/160 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x87 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x45 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/200x45 Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 dopływ prawy Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 przepływowa Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 zbiorcza z trzema dopływami Rura karbowana 315 H 3000 SN 8 Rura karbowana 315 H 2000 SN8 Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 315 Pokrywa PP 315 do rury karbowanej Uszczelka do rury karbowanej 315 Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/40 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/60 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/80 CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Kształtki PE i zawory A) Kształtki PE nierozbieralne Złączka prosta 32x3/4 GZ Złączka prosta 32x1 GZ Złączka prosta 32x1 1/4 GZ Złączka prosta 32x3/4 GW Złączka prosta 32x1 GW Złączka prosta 32x1 1/4 GW Dwuzłączka prosta 32 Złączka kolanowa 32x3/4 GZ Złączka kolanowa 32x1 GZ Złączka kolanowa 32x1 1/4 GZ Złączka kolanowa 32x3/4 GW Złączka kolanowa 32x1 GW Dwuzłączka kolanowa 32 Złączka redukcyjna prosta 32x25 B) Zawory Zawór przelotowy DN 15 Zawór przelotowy DN 20 Zawór przelotowy DN 25 Zawór przelotowy DN 32 Zawór kulowy czerpalny DN 20 Zawór kulowy czerpalny DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 32 Konsola wodomierzowa na wodomierz DN 20

II.5) Główny kod CPV: 44163000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44163200-2
44167400-2
44163100-1
44162000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Formularz ofertowy b) Formularz rzeczowo-finansowy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.4. Karty katalogowe oferowanej armatury • karty katalogowe na wyroby, których Oferent sam nie produkuje, muszą być kartami producenta i zawsze (niezależnie od tego, czy są oryginałami czy kserokopiami) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. • Karta katalogowa powinna zawierać zdjęcie lub rysunek zamawianej armatury oraz jej szczegółowy opis wraz z podaniem dokładnych wymiarów i rozwiązań materiałowych. Uwaga: Dokument składany na wezwanie Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania za straty powstałe wskutek nieterminowego dostarczenia materiałów bądź dostarczenia materiałów niewłaściwej jakości skutkujących powstanie przestoju ( brak możliwości kontynuacji robót wodociągowych lub kanalizacyjnych przez zamawiającego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Materiały do sieci wodociągowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A) Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe i obudowy teleskopowe: Zasuwa DN 80 Zasuwa DN 100 Zasuwa DN 150 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 1,3-1,8 B) Hydranty podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów Hydrant podziemny DN 80 Rd=1250 H1=1000 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1500 H1=1250 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1000 H1=750 Hydrant nadziemny nierdzewny DN 80 Rd=1500 L w granicach od 2100 do 2150 Hydrant nadziemny DN 80 Rd=1250 L w granicach od 1850 do 1900 Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1250, Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1500, Osłona odwadniania hudrantu DN 80 C) Nawiertki do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 90/32 NawiertkaNWZ do rur PE i PVC DN 110/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 160/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 200/32 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=0,9-1,3 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=1,3-1,8 D) Skrzynki do zasuw, hydrantów i pokrywy do skrzynek Skrzynka uliczna do wody z płytą podkładową Skrzynka uliczna do przyłączy z płytą podkładową Skrzynka uliczna do hydrantów z płytą podkładową Pokrywa do skrzynki ulicznej do wody Pokrywa do skrzynki ulicznej do przyłączy Pokrywa do skrzynki ulicznej do hydrantu E) Łączniki rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 160 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 160 na rurę PE i PVC F) Kształtki żeliwne Kształtka FF Dn 80 – L 500 Kształtka FF Dn 80 – L 800 Kształtka FF Dn 80 - L 1000 Kształtka FF Dn 100 - L 500 Kształtka FF Dn 100 - L 800 Kształtka FF Dn 100 - L 1000 Kształtka FF Dn 150 - L 500 Kształtka FF Dn 150 - L 800 Kształtka FF Dn 150 - L 1000 Trójnik kołnierzowy 80/80 Trójnik kołnierzowy 100/80 Trójnik kołnierzowy 100/100 Trójnik kołnierzowy 150/80 Trójnik kołnierzowy 150/100 Trójnik kołnierzowy 150/150 Kolano stopowe N DN 80 Uszczelka płaska DN 80 Uszczelka płaska DN 100 Uszczelka płaska DN 150 Uszczelka płaska DN 200 G) Wodociąg ciśnieniowy PVC i PE Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 110x4,2 Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 160x6,2 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 110 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 160 Rura PE do wody PN 10 DN 32 odcinek 100 m Rura PE do wody PN 10 DN 50 odcinek 25 m Rura PE do wody PN 10 DN 90 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 110 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 160 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 200 odcinek 6 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44163000-0, 44163200-2, 44167400-2, 44163100-1, 44162000-3, 44163200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Materiały do sieci kanalizacyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Materiały do sieci kanalizacyjnej A) Kanalizacja zewnętrzna PVC Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x2000 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 110 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 160 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 200 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 315 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x22 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x88 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN* 160x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x87 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x87 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 160/110 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 200/160 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x87 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x45 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/200x45 Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 dopływ prawy Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 przepływowa Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 zbiorcza z trzema dopływami Rura karbowana 315 H 3000 SN 8 Rura karbowana 315 H 2000 SN8 Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 315 Pokrywa PP 315 do rury karbowanej Uszczelka do rury karbowanej 315 Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/40 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/60 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/80
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44163000-0, 44163200-2, 44167400-2, 44163100-1, 44162000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Kształtki PE i zawory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Kształtki PE i zawory A) Kształtki PE nierozbieralne Złączka prosta 32x3/4 GZ Złączka prosta 32x1 GZ Złączka prosta 32x1 1/4 GZ Złączka prosta 32x3/4 GW Złączka prosta 32x1 GW Złączka prosta 32x1 1/4 GW Dwuzłączka prosta 32 Złączka kolanowa 32x3/4 GZ Złączka kolanowa 32x1 GZ Złączka kolanowa 32x1 1/4 GZ Złączka kolanowa 32x3/4 GW Złączka kolanowa 32x1 GW Dwuzłączka kolanowa 32 Złączka redukcyjna prosta 32x25 B) Zawory Zawór przelotowy DN 15 Zawór przelotowy DN 20 Zawór przelotowy DN 25 Zawór przelotowy DN 32 Zawór kulowy czerpalny DN 20 Zawór kulowy czerpalny DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 32 Konsola wodomierzowa na wodomierz DN 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44163000-0, 44163200-2, 44167400-2, 44163100-1, 44162000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego