lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica Zadanie pn. Magistrala wodociągowa Napachanie-Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 12.02.2021r.

 

ZP.271.14.2020                                                                               

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  "Magistrala wodociągowa Napachanie-Rokietnica”  w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica"

 

  1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 t. jedn. z dnia 2019.09.27) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta
    złożona  przez:

 

BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

z ceną: 365 310,00 zł brutto
słownie zł brutto: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100

i okresem gwarancji - 60 miesięcy.


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych wzłożonychofertach przetargowych niepodlagających odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

 

Do zamówieniazłożono 6 ofert przetargowych.
Oferta Nr 1

TERLAN GRUPA AQUANET Terlan Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 24,40
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 64,40

Oferta Nr 2
Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 38,32
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 78,32

 Oferta Nr 3

„HYDROWIT” Romuald Witkiewicz ul. Przysiółki 2B, 64-360Zbąszyń

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 37,19
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 77,19

Oferta Nr 4
P.H.U. AGRO-AQUA, Jakub Kurkowski, ul. Bługowo 39, 77-400 Złotów
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 29,03
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem  -
69,03

Oferta Nr 5
BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem - 100
 

Oferta Nr 6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Grzegorz Janaszak

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak w Spadku

Występujące razem: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87, Tomasz i Grzegorz Janaszak

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 31,40
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 71,40

 

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowanianie wykluczono żadnegoWykonawcy.
3.Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiającyinformuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.
                                                                                                                              


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego