lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24

 

Identyfikator postępowania: 04842866-9a17-4f50-aeca-9196cd7d608a

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w
ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 695001599
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w
ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a522168-8c79-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021954/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 09:30
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
P.U.K. Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa PUK Sp. z o.o. w Bytkowie2) administrator wyznaczył
Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@puk.pl
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sieci wodociągowej Rostworowo, ul. JesionowaWykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy
200 mm o długości łącznej 731 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogą
gminną o długości 60,50 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z
projektowaną siecią wodociągową. Sieci wodociągowej Cerekwica, ul. ŻwirowaWykonanie sieci
wodociągowej PE o średnicy 160 mm o długości łącznej 1540 m w tym wykonanie przejść
metodą bezwykopową pod rowem i drogą powiatową o długości 52 m. Projekt sieci obejmuje
również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej
750 000,00 zł. 2. zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek dotyczący zdolności technicznej
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej: jedną robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy min.
110 mm i długości minimum 1000 m;Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą w randze
kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej jednoroczne doświadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów
obowiązujących w kraju, z którego pochodzi dana osoba;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SWZW przypadku
wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełnić min.
jeden z wykonawców występujących wspólnie.2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do
SWZ3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa kwotę
wadium w wysokości: 10 000 zł .3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2
stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa
kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 5. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 6. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. 7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku
Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem:
Wadium Sieć wodociągowa Rostworowo i Cerekwica9. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu
stanowi konsekwencję:a) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji,
innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, b) siły wyższej,c)
warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona
odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, d) zmian
spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń
podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej,
inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.).W
powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli
przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy
rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie
uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania
terenu),
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
sporządzany jest przez Wykonawcę pomocniczo dla potrzeb obliczenia ceny oferty oraz
późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji. Brak kosztorysu ofertowego nie będzie stanowił
podstawy do odrzucenia oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza przedłoży kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy.Zamawiający nie
wymaga do oferty złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowofinansowy
przedłoży wybrany Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021954/01 z dnia 2021-03-24
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego