lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 19.08.2021r.

ZP.271.4.2021


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  „Modernizacja SUW Żydowo”

1. Działając na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wybrano ofertę złożoną przez:

INSTALCOMPACT Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23
62- 080 Tarnowo Podgórne
z ceną 1.399 740,00 zł brutto.
słownie : jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści zł brutto
i okresem gwarancji 60 m-cy

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Do postępowania zostało złożone 6 ofert przetargowych.
Oferta Nr 1
ROSMOSIS - Wawrzyniak Group Spółka z o.o. Sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 50,92
Ilość punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 90,92
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 40,02
Ilość punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 80,02
Oferta Nr 3

METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64--700 Czarnków700 Czarnków

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –– 51,38

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji 40 

Ilość otrzymanych punktów ogółem Ilość otrzymanych punktów ogółem –– 91,38

Oferta Nr 4 

H2Optim Sp. z o.o. Sp.k. Baranowo ul. Poznańska 40, 62--081 Przeźźmierowo

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  –– 46,80

Ilość Ilość punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem  –– 86,80

Oferta Nr 5

INSTALCOMPACT Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62- 080 Tarnowo Podgórne

 Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –– 60

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem  –– 100

Oferta Nr 6

HYDRO-MARKO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 139, 63--200 Jarocin

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –– 51,45 

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem –– 91,45

Na podstawie art. 253 ust.1 253 ust.1 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego