lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
629abc8e-1e9f-4a72-adc2-ecdc0683f223

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00106671/01 z dnia 2021-07-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja SUW Żydowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 695001599
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja SUW Żydowo
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-207dcf1c-defd-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106671/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 10:57
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.puk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.U.K. Sp. z o.o. (dalej Administrator),
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@puk.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żydowo
gmina Rokietnica. Ze względu na przestarzały układ uzdatniania zostanie wykonany nowy układ
pięciu zestawów filtracyjnych odżelaziająco-odmanganiających, zestaw aeracji, rozdzielnia
pneumatyczna, zestaw dmuchawy, pompą płucznej z orurowaniem i pozostałym niezbędnym
technologicznym wyposażeniem. Zaplanowano także wymianę istniejących obudów studni
głębinowych z ujęć w Rostworowie i Żydowie na naziemne obudowy prefabrykowane z
niezbędnym wyposażeniem i podbudową betonową.
W ramach robót elektrycznych przewidziano demontaż starych rozdzielnic elektrycznych RT1 i
R1 i zastąpienie ich nowymi, a także nową rozdzielnicę RG, wymianę opraw oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego, wizualizację urządzeń SUW.
W ramach robót budowlanych przewidziano miedzy innymi: rozbiórkę dwóch przestarzałych
hydrofiltrów poziomych, wykonanie, fundamentów pod nowy zestaw filtracyjny, roboty
wykończeniowe wewnętrzne, termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku wraz
wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność
kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej 800 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną wykonane na stacji
uzdatniania wody polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji technologicznej
do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h.
b) Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
dysonowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
wykonawca skierował do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień;
b) Kierownik robót sanitarnych – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na
co najmniej jednej budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji technologicznej do
uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h
c) kierownik robót elektrycznych – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnień,
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi
spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SWZ
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi
spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.
2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ
3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego: Nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001
3126 8492 z dopiskiem „Wadium ”
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy, jeżeli
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów za
które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy wystąpienia
robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót
zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie
można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej
15 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków

atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć
i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią
normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego. W razie braku
dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się na powyższe
okoliczności, jako stanowiące podstawę do żądania zmiany umowy.
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem
urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. np.:
wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora,
której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 07:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 07:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-24
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży kosztorys
ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przed podpisaniem umowy.
 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego