lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. III

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 15.07.2020r.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

Część III zamówienia: kształtki PE i zawory

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej PZP – informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucone zostały następujące oferty:

1. Oferta nr 2: Baseco P.H.U. Baseco Jan Basiński, ul. Heleny Rzepeckiej 21, 60-465 Poznań

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent nie złożył wraz z ofertą kompletu kart katalogowych wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 5: Przedmiot zamówienia) co powoduje, że oferta zostaje odrzucona.

2. Oferta nr 3: Firma Hałas, Krzysztof Hałas, ul. Dekana 6F, 64-100 Leszno

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent nie złożył wraz z ofertą kompletu kart katalogowych wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 5: Przedmiot zamówienia) co powoduje, że oferta zostaje odrzucona.

 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.


Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 40 500,00 zł. brutto
a najniższa cena złożonej oferty to: 48 309,55 zł brutto.

                                                                                                                 

 Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

Pismo do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego