ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Bytkowo, dnia  30.08.2019r.
ZP.271.7.2019                                                                                         

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

 

  1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 2  złożona  przez:


Konsorcjum firm:

Lider: BUD-AN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Partner: BUD-AN Sp.
Z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

z ceną 1.843.273,42 zł brutto

słownie zł brutto; jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy

i okresem gwarancji - 60 miesięcy.


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonymw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród

cen przedstawionych wzłożonychofertach przetargowych niepodlagających odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwociejaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do postępowaniazłożono 2 oferty przetargowe.
Oferta Nr 1
WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 34,65
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem - 74,65
 

Oferta Nr 2
Konsorcjum firm:

Lider: BUD-AN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Targowa 35, 90-043 Łódż
Partner: BUD-AN Sp. Z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji -40

Liczba otrzymanych punktów ogółem -100

 

 

                                   

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności