Sprzedaż rozrzutnika

Znak sprawy: 2/S/2017

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY ROZRZUTNIKA

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie zaprasza do złożenia oferty zakupu ROZRZUTNIKA:

 

  1. Opis przedmiotu sprzedaży:
  1. Stan techniczny pojazdu: do remontu
  2. Na rozrzutniku widoczna korozja
  3. Rozrzutnik W Przedsiębiorstwie służył jako piaskarka
  4. Kolor: czerwony

 

2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: 2 000,00 zł. brutto

3. Istnieje możliwość wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym umówieniu z Panią Moniką Kluczewską (tel. 605-500-325).

4. Oferta składana powinna być sporządzona na Formularzu oferty (załącznik 1).

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie drogą:

  1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
  2. pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływu oferty
  3. osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat,

6. Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: „Oferta na zakup rozrzutnika

7. Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2017r. roku godz. 10:00.

8. O wyborze oferty najkorzystniejszej Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

9. Kryterium oceny ofert: najwyższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

10. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

a) w sprawach technicznych:

Monika Kluczewska tel.605-500-325

b) w sprawach formalnych:

Monika Chołody tel. 695-001-599

11. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży (załącznik nr 2).

12. Termin płatności: 14 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

Umowa kupna-sprzedaży do pobrania

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Bogdan Małecki

 

                                                                                 

 

 

 

 

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Sekretariat
61 8 145 743
Dział techniczny
61 8 145 269
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych