Wykonanie dostawa oraz montaż ośmiu tablic pamiątkowych dla projektu Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Rokietnica w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Znak sprawy 01/ZO/POIS/2019

Bytkowo, dnia 29.01.2019 r.

 

 

Zapytanie cenowe

 dla zamówienia publicznego
o wartości  nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy pzp

 

 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO, zapraszam do złożenia  oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego Wykonanie, dostawa oraz montaż ośmiu tablic pamiątkowych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

II. Specyfikacja zamówienia tablic pamiątkowych:
<>1.2.1.https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
<>2.3.4.5.6.7.8. 

 

III. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

IV. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty dostarczenia i posadowienia tablic oraz podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.

 

V. Złożenie oferty: Opisaną (Oferta cenowa na: „Wykonanie, dostawa oraz montaż ośmiu tablic pamiątkowych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”) ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica do dnia 13 lutego 2019r. do godz. 9:00 .

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

  1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
  2. FAX: 61 81 45 838
  3. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
  4. Osobiście: : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica - sekretariat

 

 

VI. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

 

Monika Chołody, tel. 695-001-599

 

 

VII. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 

 

          Prezes Zarządu

          Michał Wieland           

……………………………………………………………….

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Zalacznik nr 1 - OFERTA do pobrania

Załacznik nr 2 - UMOWA do pobrania

 

 

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności