PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

NA ZADANIE PN.  

„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II"

i

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” w którego skład wchodzą następujące inwestycje:

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska, Tarnowska w m. Napachanie –uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odcinkami kanalizacji grawitacyjnej dla części miejscowości Napachanie w gminie Rokietnica.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie:

- 33 wytyki PVC 160 mm o łącznej długości 117,00 m

- sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1 514,00 m tj.:

 • PE 90 mm: 131,00 m
 • PE 110 mm: 275,00 m
 • PE 160 mm: 363,00 m
 • PE 225 mm: 455,00 m
 • PVC 160 mm: 290,00 m

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 312 830,23 zł. netto

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie

 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie na osiedlu Europejskim w Kiekrzu rejon ulic Grecka, Portugalska, Holenderska, i Włoska.

Poniżej przedstawimy szczegóły dot. rurociągów:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości 660,00 m Montaż sieci
 2. kanalizacja tłoczna PE 110 mm o długości 479,00 m
 3. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 231,00 m
 4. przejścia metodą bezwykopową długość 24,00 m
 5. 1 kpl. przepompowni ścieków

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 123 400,94 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna

 

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Błękitnej i Słonecznej w miejscowości Kiekrz. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej włączona zostanie do istniejącej sieci podciśnieniowej w ulicy Słonecznej wykonanej z PE o średnicy 160 mm.

Poniżej przedstawimy szczegóły dot. rurociągów:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 157,00 m
 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 45,00 m
 3. sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE 110 i 90 mm o długości 354,00 m
 4. 3 kpl. studni zaworowych

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 358 826,01 zł. netto

 

 1. Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna-Szkolna-Trakt Napoleoński

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Leśnej oraz budowa/przebudowa rurociągów tłocznych w ul. Szkolnej i Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica.

Parametry sieci:

 1. Rurociągi tłoczne: Długości projektowanych rurociągów tłocznych:

- PE o średnicy 90 mm długość: 221,00 m

       - PE o średnicy 110 mm długość: 604,00 m

       B)    Rurociąg grawitacyjny: Długości projektowanego rurociągu:

       - PVC 200 o średnicy 200 mm długość: 2,00 m

-Przebudowa (demontaż istniejącej i montaż nowej) łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 422 441,23 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowino – uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami dla części miejscowości Mrowino w gminie Rokietnica.

Długości rurociągów:

- PVC o średnicy 160 mm: 307,00 m wytyki (48 sztuk)

- PVC o średnicy 160 mm: 101,00 m sieci

- PVC o średnicy 200 mm: 1130,00 m sieci

Łączna długość rurociągów wyniesie: 1 538,00 m

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 937 836,83 zł. netto

 

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cerekwica wzdłuż drogi wojewódzkiej – uzupełnienie

 

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla części miejscowości Cerekwica w gminie Rokietnica.

Długości rurociągów:

- rurociąg tłoczny PE 110 mm wynosi: 195,00 m.

- 15 sztuk wytyków PVC 160 mm o długości 38,00 m

- rurociągi grawitacyjne PVC 200 mm o długości 422,00 m.

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 500 604,94 zł. netto

 

Łączna wartość szacunkowa na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” wynosi 4 655 940,10 zł netto.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Zadania 2, 3, 4: Planowany termin realizacji: III kw. 2019 – II kw. 2020 r. (przetarg numer 1)
 2. Zadania 1, 5, 6: Planowany termin realizacji – I kw. 2020 – IV kw. 2020 r. (przetarg numer 2)

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
  z o.o. w Bytkowie drogą:
 1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
 2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
 3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZOWY INWESTORSKI NA ZADANIE PN. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II”

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty poświadczające posiadanie od co najmniej 3 lat uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 500 m.

Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków łącznie tj. pełnienie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000 m oraz kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości minimum 500 m.

4. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa dnia 09.09.2019 roku, godz. 10.00.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Monika Chołody

tel. 695-001-599

e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

 

 1. WYBÓR OFERTY:

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 1. UMOWA:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

 

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI:

21 dni od daty dostarczenia faktury

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Formularz ofertowy do pobrania

Wzór umowy do pobrania

Harmonogram do pobrania

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności