DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [Archiwum]

Polska-Rokietnica: Elektryczność

2018/S 199-450477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
777-17-96-271
ul. Topolowa 6, Bytkowo
Rokietnica
62-090
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Wroniecka
Tel.: +48 618960604
E-mail: halina.wroniecka@rokietnica.pl
Faks: +48 618145082
Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: www.puk.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.puk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa energii elektrycznej

 

Numer referencyjny: ZP.271.5.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje dostawę oraz zakup energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017, poz.25000).

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego w latach 2019-2021 wynosi 6 873 885 kWh.

3. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

P.U.K. Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, Bytkowo oraz obiekty Zamawiającego położone na terenie Gminy Rokietnica.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje dostawę oraz zakup energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017, poz.25000).

2. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne umowy lub promesy umów z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego OSD, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.

4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego w latach 2019-2021 wynosi 6 873 885 kWh.

W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w ramach zamówienia podstawowego, co spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energia elektryczną na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) Informacji z KRK – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

a) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,

c). Zmiany osób reprezentujących strony.

Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,

d) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za w kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki.

e) Zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku, która może wynikać z likwidacji punktu poboru, zmiany właściwości technicznych punktu poboru, budowy nowych p

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

 

PUK. Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica, POLSKA. Salka narad

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

Wysokość wadium wynosi 10 000 PLN /dziesięć tysięcy złotych/.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Wadium niezależnie od formy musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, tj. do dnia 21.12.2015 roku godz. 8:00

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek PUK Sp. z o.o.

Nr rachunku: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem „Wadium dostawa energii elektrycznej.”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego.

2. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, wraz z ofertą przetargową.

Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Temu wykonawcy zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

1. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U .z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/10/2018
 
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Michał Wieland
 

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności